Hur blir man effektivt av med mögelsvamp?

Det första man brukar fundera på i förbindelse med mögelsvamp är dålig lukt och problem. Det förekommer en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet förflytta näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden gör så att mögelsvampen kan växa sig mycket stor och kan också leta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är således vanligtvis enbart en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel jämt av ondo. Penicillium kan dock även ge allergi samt astma om det får växa till sig i ett hus.

En del grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom särskilt för människor med nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man är i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal trötthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså någorlunda vaga symptom som inte jämt för tankarna åt mögel. Om man upplever symptom som ovanför nämnda är en god idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus om de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (jobb, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är litet och över oorganisk jämn yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med hjälp av vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att använda klorin, som visserligen fungerar på dessa ytor, mer är oerhört giftigt.

Ifall det rör sig om porösa material är risken för omvänd effekt stor om man använder klorin med tanke på att det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen inom kort blommar upp igen efter en sådan åtgärd och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Tvärstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet finns på mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod alternativt fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan därefter lättare ta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där eliminera mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man erhålla ekonomiskt stöd från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste undanröja allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och dyrt projekt, men också det enda som inte enbart tar bort mögelsvampen utan även sporer samt mykotoxiner.