Att sanera kan utföras på olika vis

När det gäller mögel alternativt övrig mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på flera skilda vis. Vilket vis man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är trötthet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se också alltid över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är väldigt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är betydelsefullt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, och att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär alternativt bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men skänker i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.