Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som innebär en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som framförallt härrör genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning till fuktskador, i synnerhet på sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Med tanke på att krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial alternativt på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det betydelsefullt att man omedelbart tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån och övrigt byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och därmed i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man även tänka på om huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan resultera i ovanstående besvär.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge lätt tar sig in till områden där människor vistas och kan leda till en rad skilda symptom. Det är dessutom betydelsefullt att ha i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan minimal kvantitet för att ge upphov till besvär att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har fixat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna helt.

Förebygga är bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att åtgärda fuktrelaterade problem måste man tränga undan fukten. Detta görs lämpligen genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga ytterligare fuktskador.

Om man har fått mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att få bort mögel är att helt avlägsna och ersätta skadat material. Ifall man inte vill eller kan utföra det så funkar det också att tvätta angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod eliminerar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.