Vad bör man tänka på inför saneringen av mögel?

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och förknippa med stora kostnader. Det måste inte vara så dramatiskt att utföra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen ofta av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Somliga mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, förutom fukt, något att växa över. Det bör helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt lätt bli av med genom att rengöra kaklet utförligt med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid betydelsefullt att se över ventilation i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får undan även mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.